13 Nis 2002

� v H P Internet ve Hukuk Platformu'ndan:

RT�K yasa tasar�s� hakk�nda bir duyuru!...

12 Nis 2002

"Blog" hakk�nda!

Bu sitede kulland���m�z i�erik y�netimi tekni�ini sa�layan "blogger.com"un kurucusu ile ilgin� bir r�portaj:
"Internet-magazine"

10 Nis 2002

"Ege B�lgesi Koruma G�nleri-I"-�EK�L
4-8 Nisan aras�nda Bergama, Kula, Birgi ve Ku�adas�'nda �ek�l temsilcileri, g�n�ll�leri ve ilgili herkes ile Ege'de do�al ve k�lt�rel miras�n nas�l korunaca��n� tart��t�k... Yolculu�un ba�lang�c�nda ise ilgin� bir bulu�ma ya�and�. "�lgin�lik", bu bulu�man�n "randevusuz" olmas�yd�. �stanbul'dan yola ��kan bizim ekip (Metin S�zen, Hasan �zgen, M.A.T ve A.T) Yortanl� baraj�n�n sular� alt�nda kalacak Allianoi'de durmu�, foto�raf �ekerken, bir s�re sonra gelen iki ara�tan Bursa �ek�l �yeleri ��kt�lar...

Allianoi'de randevusuz bulusma

Son g�nlerde ortaya ��kan "Allianoi hamam m�d�r, antik kent mi?" (sanki salt "hamam" olsa harcanmas� "m�bah"m�� gibi) tart��malar� s�redursun, Allianoi'da bug�ne kadar ��kar�lan son derece g�steri�li ve an�tsal mimari yap�lar�n yan�nda g�n �����na ��kar�lan tarihi yap�tlar ��yle:

 • 180 metre ve 35 metre uzunlu�unda ana arter caddeler
 • Halen kullan�lan Roma k�pr�s�
 • Yakla��k 9 bin 700 metrekarelik kullan�m alan�yla Anadolu'da �imdiye kadar g�r�len en b�y�k, en iyi korunmu� termal yap�.
 • 8.5 metreye 10.5 metre �l��mlerinde Nym- pheum yap�s� (yar�m daire plan�nda �e�me)
 • An�tsal ge�i� yap�s�
 • Peristilli b�y�k bir konut ve d�kk�nlar�n aras�nda di�er evler
 • Ara sokaklarla dikd�rtgen �nsula
 • Farkl� ama�lara hizmet etmi� i�likler
 • Ge� antik �a�a ait seramik f�r�nlar�
 • �arap imalathanesi
 • Latrin (tuvalet)
 • G�ney ve bat� nekropolleri (mezarl�k)
 • Allianoi'e kimli�ini veren iki Asklepios ba��
 • T�m bir Afrodit heykeli, iki kad�n ba��, torsolar, �e�itli heykellere ait par�alar
  (Radikal'den...)

  Bu da kentin bug�nk� mesaj�:

  yassak


  D�n�� yolunda bir benzin istasyonunda g�rd���m�z �u "tan�d�k" ilac� da niyeyse "�ekelim" istedik:

  yassak


  Ege Koruma Toplant�s�-I'in notlar� Cek�l Haberler'de!