22 May 2002

TAR�H� KENTLER B�RL���, �ANLI URFA BULU�MASI
23-24-25 May�s 2002

3 g�n boyunca, Urfa, Midyat, Mardin, -Hasankeyf- Diyarbak�r'da yap�lacak "Tarihi Kentler Birli�i" toplant�s�n� izleyece�iz... Bakal�m neler g�recek, neler duyaca��z...
Ama yeni dijital oyuncaklar�m�z -Laleper Aytek tavsiyesi ile Kas�m Zoto'dan bir "Nikon Coolpix5000" ile A��k Radyo "Internet ve Hukuk" program�na malzeme toplanmas� u�runa edinilmi� bir "Sony MD recorder"- yan�m�zda olaca��ndan, toplanan malzeme; bu sitenin, Tarihi Kentler Birli�i web-k�t���n�n ziyeret�ileri ve de A��k Radyo dinleyicileri ile nas�l olsa payla��lacak! Bekleriz!

16 May 2002

"Nurtopu" kanunu!

Galiba ad� b�yle an�lacak sonradan "RT�K" yasas�n�n... �sim babas� herhalde �. Madra olacak!
Burada Dr.Yaman Akdeniz'in yorumu var: "Cyber-Rights&Cyber-Liberties"

�urada da bizim �abalar�n �zeti: "Internet ve hukuk Platformu"

Bu da b�y�k bir iyiniyetle destek verilmeye �al���lan Bili�im �uras�'n�n web sitesi!


05 May 2002

Mahalle'de �enlik var!

Bahara bir �a�r�: H�drellez-2002 ve Ah�rkap� B�y�k Roman Orkestras�!
5N1K'dalar
A��k Radyo'da "Internet ve Hukuk" program�

15. yeni yay�n d�neminde 94.9 A��k Radyo'da "�nternet ve Hukuk" program� ba�lad�...
� v HP ve A��k Radyo i�birli�i ile ba�layan program, her hafta Pazartesi g�n�, 16.30-17.00 saatleri aras�nda yay�na giriyor. � v HP ad�na program�n edit�rl��� g�revini �stlenen yabanc�n�z de�il: A. Tansu�!
D�nya G�n� 2002 de bitti...

Eski dost Mark Dubois ile �stanbul, Mudanya ve Cumal�k�z�k'ta D�nya G�n� kutlamalar�...
Ayr�nt�lar �EK�L Web K�t���nde...

Ard�ndan Armada'da bir Porto Alegre belgeseli g�sterimi: "Ba�ka bir d�nya m�mk�n!��
(�yk�s� Gila Benmayor'un kaleminden...)