14 Haz 2002

Hasankeyf'teki Ma�ara-Forum'da biz ne dedik?


M.A.Tansu�- �EK�L Y�ksek Dan��ma Kurulu �yesi:
"Asl�nda 3 g�nd�r �al��malar s�rd�r�yoruz ve ana temam�z e�itim idi. E�itimin de ana amac�, pe�inden ko�turdu�umuz fikirlerimizin, geni� kitlelere yay�lmas� idi. Bu konuda en �nemli engelimiz �g�ndem�dir. �lkenin g�ndeminde �yle konular bulunmaktad�r ki, en basitinden burada bir baraj yap�l�yor, faydal� olacakt�r, do�rudur, Ama hi� bir zaman incelenmiyor ki, sanayi toplumu terkedilip, bilgi toplumuna gidilirken ne kadar enerji ihtiyac� vard�r? Mevcut enerji hatlar�m�zdaki kay�plar dillerde dolanmas�na ra�men kimse taraf�ndan hesaplanmamaktad�r. O zaman kendisi ile, bu tarihi eserlerimizi ve bunun d���ndaki ye�il topraklar�m�z� dahi kaybedece�imiz bu projenin, muhakkak g�n�m�z �artlar� i�inde tekrardan ele al�nmas� gerekmektedir. Biz, g�ndemi de�i�tirmek i�in buraday�z. Biz, bundan sonra da 'g�ndemi de�i�tirmek' i�in olaca��z. Kimse art�k, basit betondan kazanaca�� paralar i�in �lkeyi �zmesin. Gerek �lkemiz, gerek bu b�lge, �ok b�y�k fedakarl�klar yapt�. Bizden ve halk�m�zdan daha fazla fedakarl�k istemesinler."

A. Tansu�'un ne diyebilece�i malum!:

"�u ana kadar �nerilenlerin i�inde, Saniye Han�m��n �nerisini, 'elektronik bir a� �zerinde' olmak kayd�yla can-� g�n�lden destekliyorum. ��nk� internet bu anlamda elimizdeki en ucuz, en etkin ve en �a�da� ve en h�zl� ileti�im arac�. Vir�s�ne mir�s�ne ra�men, Hasankeyf, internete birinci derece �nem vermelidir. Zaten bug�n herhangi bir arama motoruna 'Hasankeyf' diye sordu�unuz vakit, ba�ta �ngiltere ve ABD�deki web siteleri olmak �zere, binlerce Hasankeyf web sitesi ve bilgisi ekrana geliyor. Ama �nemli olan, bunu Hasankeyfli'lerin y�netmesi, bu ileti�imin onlar�n iradesi i�inde �rg�tlenmesi..."

Ayr�nt�lar: TKB k�t���nde!

11 Haz 2002

ORKESTRA UZMAN ELLERDE!Sony Music - Ah�rkap� B�y�k Roman Orkestras� �mza T�reni!
Tarih: 6 Haziran 2002, Yer: Armada Bah�e