24 Tem 2002

"Prof.Dr.Metin S�zen Bulvar�"

Tarihi Kentler Birli�i'nin "Talas-Kayseri-A��rnas Bulu�mas�" ba�l�kl� toplant� i�in ad� ge�en yerlere gittik. Mimar Sinan'�n k�y� A��rnas'a a��lan ve yeni yap�lan karayoluna, bu co�rafyan�n k�lt�rel �zelli�ini g�n �����na ��karmak i�in �ok eme�i olan Metin Hoca'n�n ad�n� vermi�ler: "Prof.Dr.Metin S�zen Bulvar�".

Hi� b�yle bir t�ren g�rmemi�tik. �ok duyguland�k...Ayn� seyahatten di�er ilkler: Deveku�lar�n�n s�rekli g�l�msermi� gibi bakmas�, g�vercinlerin dikine inip, havalanmalar� ve buna uygun olarak da� eteklerine yap�lm�� dev ku�evleri, "laf� kuca�a d���rmek" deyimi, A��rnas'�n alt�nda inan�lmaz "sofistike" bir yeralt� �ehri oldu�u, Frenk �z�m�ne benzeyen "Gilaboru" meyvesi -a�a�ta yeti�iyor- ve �erbeti, Talas'taki ma�ara-kent...

Ayr�nt�lar Tarihi Kentler Birli�i ve �ek�l web-k�t�klerinde, Milliyet K�lt�r-Sanat Eki'ndeki "Web'de K�lt�r Sanat" k��esinde yay�nlanacak...


04 Tem 2002Caz Festivali'nin babas�, �KSV' na yeni Genel M�d�r!

Gorgun Taner

Taner'i i�ten kutluyoruz!

Ay�����nda belgesel...


Kad�k�yl�ler �ansl�!