29 A�u 2002

Ordaa bir k�y var uzakta:


Bili�im Zirvesi-'02'deki � v H P Forumu i�in "Bilgiye Eri�im �zg�rl���" bildirisini haz�rlarken pek yararland���m�z bir "k�y" ! bu! (4 Eyl�l'de, �stanbul-1 salonu'nda, bekleriz!)

13 A�u 2002

Emeti Han�m, a��r� s�caklar�n nedeni buymu�!!!!

02 A�u 2002

Evlerden uzak!H�rriyet'in BBC kaynakl� haberinden:
Suudi Arabistan'dan 2 bin web sitesine yasak
�nternete sans�r uygulayan �lkelerin ba��nda gelen Suudi Arabistan, aralar�nda Rolling Stone dergisi, Warner Brothers sitesi ve ABD'li kad�nlar�n ya�am tarz�yla ilgili magazin sitesinin de aralar�nda bulundu�u 2 bin siteye eri�imi engelledi. Suudi Arabistan'daki internet kullan�c�lar�n�n giremeyece�i sitelerin ba��nda porno i�erikli ya da din konulu siteler geliyor... Suudi yetkililer, yasak listesine al�nan sitelere ula�maya �al��an kullan�c�lara o sayfan�n "kesin olarak eri�ilemez" oldu�u bilgisini veriyor. �in'de ise kullan�c� yasak bir sayfaya eri�meye �al���nca sans�rlendi�i belirtilmiyor, kullan�c� da ar�za nedeniyle mi, yoksa sans�rlendi�i i�in mi siteye giremedi�ini bilemiyor.