29 Kas 2002

�Z�NT�M�Z SONSUZ...

BULENT TAN�R HOCAMIZA SEVGI VE SAYGILARIMIZLA...
gule gule...


Sa�l���nda, onu desteklemek i�in a�t���m�z "online" imza kampanyas�n�n bir d�k�m� a�a��da:
T�klay�n�z......
Destek verenlere te�ekk�r...

Ve web'de O'ndan baz� izler:
http://www.ntvmsnbc.com/news/107867.asp
http://www.mfa.gov.tr/turkce/grupc/cb/1999/11/26111991.htm
http://www.tusiad.org.tr/turkish/rapor/demokratik/html/btanor.html
http://hukuk.gsu.edu.tr/tr/akademikpersonel/index.asp
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/tatilpazar/turk/99/07/04/eklhab/06ekl.htm

Etiketler:

04 Kas 2002

4 Kas�m 2002, Pazartesi...
Kuzuloglu

M. Serdar Kuzulo�lu'nun Radikal'deki "Yalan da olsa ho�uma gidiyor" ba�l�kl� harika yaz�s�ndan:

"Herhalde bu topraklarda ya�ayan insanlar ka��rd�klar� f�rsatlar� hi�bir d�nemde �u an oldu�u kadar �abuk fark etmemi�tir. Buhar�, sanayii, matbaay� ve di�er devrimleri seyretmeye bile f�rsat olmad�. Oysa �imdi ileti�im sayesinde zaman�n, mesafenin, sosyalle�menin, hizmetin, al��veri�in, ticaretin ve di�er bir�ok �eyle birlikte beklentilerin de de�i�ti�i bir d�nemi ya��yoruz. B�yle bir d�nyada siyaset�i i�in halka hizmet h�l� kadro �i�irip i� bulmak, bayram seyranda g�z boyamal�k iki-�� kuru� yard�m yapmak, �ift�iye gidip tar�mdan, bili�imcilerin kar��s�na ge�ip bilgisayar ve internetten bahsetmek olabilir. Onlar�n �ans�, bu kadar �effafla�an, birbirine ge�en ve 'fark�nda olan' bir d�nyada bu nimetlerden faydalanmaya paras� olmayan insanlar�n ba��nda olmalar�. Onlar�n �ans� bilgisayara verebilece�i paray� sadece 'alo' diyece�i cep telefonlar�na teredd�t etmeksizin yat�rabilen insanlar� y�netiyor olmalar�. Onlar�n �ans� bir ay sonras�n� d���n�p, hesap yap�p bir ay boyunca rahat etmek yerine, sadece g�n� d���n�p 30 g�n s�k�nt� �ekenleri ve bundan garip bir zevk alanlar�n y�netimine talip olmalar�.

Bilgi teknolojileri i�in ayr�lan fonlar, yarat�lan kaynaklar, sa�lanan kolayl�klar ve te�vik edilen giri�imcilerin bu �lkenin bug�n ve yar�n�na verebileceklerini topluca reddetmek bu kadar kolay olmamal�. Ger�ekte �lkeye kazand�rd���ndan �ok kaybettiren, �st�nde durdu�u dal� kesen, yat�r�lana g�re al�nana bak�ld���nda kaynak oburu turizm sekt�r�ne sa�lanan destek ve ilginin ne kadar� bilgi teknolojilerine ayr�lacak g�rece�iz. Her sene binlerce mezun veren bilgisayar b�l�mlerinin heba olan beyinleri nerelerde filizlenecek seyredece�iz.

T�rkiye'nin bunca yeti�mi� insan�, bu kadar �irketi, sivil toplum kurulu�u; ellerinde planlarla, projelerle bekliyor. Birilerinin imzas�n�, kiminin kafa sallamas�n�, �b�r�n�n bir imzas�n� bekliyor. Rehavetle bezenmi� topraklarda buralara kadar bile nas�l gelindi�i belli de�il ya, i�te h�l� birileri b�kmadan istiyor. Ancak derme �atma bir gecekondu kadar g�ven veren bir ortamda 'Buna da ��k�r' diyesi geliyor insan�n. Buna da ��k�r..."

Yaz�n�n tamam� �urada:"Yalan da olsa ho�uma gidiyor"