19 �ub 2003

G�n�n ke�fi!
what the Japanese invented!


18 �ub 2003

G�n�n "web-ilintili" haberi:
Google Pyra'y� (Blogger.com) sat�n ald�!
Ayn� konuda bir di�eri
Ayn� konuda 45 ayr� haber!

Niye bu konuya yer veriyoruz burada? Bu web sitesi de "sat�n al�nan" bu "blogger.com" sistemiyle g�ncellenmekte...

16 �ub 2003

"A Child On The Island" ="Adadaki �ocuk"

Mark Dubois'n�n 10 ya��ndaki o�lu Tevon'un ilk �iir kitab�...

Tevon Dubois, tiklay�n! "D���nd��� gibi ya�ayabilen"lerin �r�nlerinin de farkl�l���na g�zel bir �rnek...

14 �ub 2003

Degisik 14 Subat programlar�...
Kolombiyal� i��ilere e-valentine kartlar� g�ndermek i�in kampanya... tiklayin Londra'da "Stop the War" y�r�y���nden bir g�n �nce, Stop the war 14 �ubat program�... "Amnesty International USA" sayfas�nda"p�rlantan�za dikkat edin, kan olmas�n �zerinde" mesaj�, ve bir kampanya:yoko"IMAGINE" !... Bir de bizden, Zeki Co�kun'un bug�nk� RAD�KAL'de"Desperado ve 'sevgililer'i " yaz�s�..."Sava�"la �nemi artm��...
ABD'de "St. Valentine Day", o kadar da �nemsenmezmi�... Ta ki, 1860 sivil sava��na kadar... Sava�ta askerler, 14 �ubat i�in sevgililerine bir�eyler g�ndermeye ba�lay�nca... "Brigham Young University / Humanities" web sayfalar�nda b�yle anlat�l�yor en az�ndan...

10 �ub 2003

Alim ve Rachel Web-K�t���
Gen� dostumuz Alim Ergino�lu, -kurulu d�zenini bir s�reli�ine b�rak�p- e�i Rachel ile Asya'ya ��kt��� yolculu�u bir grup dostu ile e-postalar arac�l���yla payla�maya ba�lad���nda, gelen mesajlar�n internet �zerinde biryerlerde bir araya toplanmas�na karar verdik �nce birlikte. Mektuplar�n say�s� artt�k�a ortaya ��kan ilgin� i�erik da��lmaya y�z tutuyordu ��nk�. Buradaki arkada�lar� derhal devreye girdiler. Herkes elindekini �ncelikle yahoo �zerinde kurulan haberle�me listesine yollad�.
Sonra bu web-k�t��� sistemi �zerinde onlar i�in bir yenisini a�t�k:Alim&Rachel's Web-log

Derken yine -ayn� zamanda �izer- bir arkada�lar�, Tan Burak, devreye girdi, o da resim g�nderemedikleri i�in Alim ve Rachel'in yolculu�unu karikat�rlerle g�rselle�tirmeye ba�lad�...

Yolculuklar� s�r�yor, Alim ve Rachel'�n web-k�t���n� izlemek serbest, Haberle�me Listesine �ye olarak, bu �zg�n ser�veni izlemek de!