27 �ub 2004

29 �ubat 2004 Pazar g�n�...
A�IK RADYO, "dinleyicisini arayacak"!
Kula��n�z 94.9'da olsun l�tfen o g�n...


20 �ub 2004

"Maruzat" yerine "birlikte yonetim" devrine mi giriliyor?
Eminonu Platformu oyle diyor, tiklay�n�z!

12 �ub 2004

12 Subat 2004, Persembe - February 12nd, 2004, Thursday
This is what what we've been wathcing through the window for the last few hours:
G�m��suyu'ndan Valilik onayl� meteorolojik manzara:

Karlar duser=Tombe la neige

04 �ub 2004

Suha Ar�n'� u�urlad�k...
4 �ubat 2004...

Bu "T�rk At�"!


The Metropolitan Museum of Art - "The Met Store: Turkish Horse"

Bu da Leonardo'nun at�:


(Atlara t�klarsan�z...)03 �ub 2004

YATA�AN BELED�YES�'N�N B�R R�CASI VAR:
"Yata�an kasabam�zda e-belde projesi ile olu�turulan ortam gittik�e geni�letilmekte ve geli�tirilmektedir. Fakat ��rencilerden bize gelen baz� isteklerden biri olan dergi abonelikleri konusunda yard�m alam�yoruz. E�er elinizde okudu�unuz ve elden ��karmak istedi�iniz teknoloji ve bili�im dergileriniz var ise bize yollay�p -��pe gidece�ine,- ��rencilerimize yarar sa�lamas�na neden olabilirsiniz."

Belediye tel : 0258-5936003
Faks: 0258-5936384

Yata�an Belediyesi Ba�kanl���
Yata�an / DENIZLI


HEM�EHR�L�K VE �EH�RDE S�YASET
Ay�a Kurto�lu, �leti�im Yay�nlar�, inceleme-ara�t�rma, 404 sayfa.

Hemen edinmeli bunu...