30 Tem 2004

Evliya �elebi...
Bir ka� Evliya �elebi g�r�nt�s� ar�yoruz... Ne boy bir adamd�, ne giyerdi???


15 Tem 2004

Zeynep Atikkan'�n bug�nk� Ak�am'daki yaz�s�n�n son paragraf�:

�nceki g�n g�r��t���m Anayasa Profes�r� �brahim Kabo�lu �zg�rl�kler hukuku anlam�nda, kamu �zg�rl�klerine ait alanlara yeni tan�mlar getirildi�ini s�yledi.

Prof. Kabo�lu, bu tart��malar� sa�l�kl� bir zemine oturtmak i�in '�zel alan', 'sosyal alan' (parklar, bah�eler, kahveler gibi) ve 'resmi alan'�n ayr�lmas� gerekti�ini s�yl�yor. Bu ay�r�ma g�re en yo�un �zg�rl�k '�zel alanda'. �zg�rl�klerin geli�mesine en elveri�li ortam� 'sosyal alan' sa�l�yor. Resmi alan ise kurallar�n en yo�un oldu�u alan. Prof. Kabo�lu, bug�nk� tart��malar�n alt�ndan bu ��l� ay�r�mla kalkabilece�imizi s�yl�yor.

Kamu alan� tart��mas�n�n 'd�zeyini' d���rmemek gerekli. �nce kendi demokrasimizi g��lendirmek sonra da par�as� olmak istedi�imiz AB'ye istikrar ihra� etmek i�in.

01 Tem 2004

Allianoi'den mesaj var:

Merhaba
Gecikmeyle de olsa Bergama'n�n 18 km kuzeydo�usundaki sa�l�k yurdu Allianoi'deki kaz� ba�layacak(!)....Sponsor art�k terkediyor..yeni kat�lacak isimler olmas�n� hepimiz istiyoruz..daha �ok bilgi daha �ok SU(!)....sesimizi ula�t�rmak,bize g�nderece�iz her nota,yaz�ya,insana ihtiyac�m�z var...
��MD�L�K:
ilyaallianoi@mynet.com
alyanoi@mynet.com
YORTANLI BARAJI
Kurtarma Kaz�s�
SU �OCUKLARI.............