20 Kas 2004

Ozur diliyorlar!

Sorry Everybody

19 Kas 2004

Bug�nk� �etin Altan'dan:

...�nce "ahlak"�n tan�mlamas�n� yapmak gerekir. Kendi ya�am�nla ilgili davran��, tutum ve uygulamalar�n�n kimseye a��klayamad���n b�l�m�, a��klayabildiklerinden �ok daha b�y�k ve yo�unsa; saydam ve objektif bir tutarl�l���n rotas�ndan hi� kaymad���n, yani "ahlakl�" oldu�un s�ylenebilir mi? Ve ayr�ca da, ya ahlaks�zl���n getirisi; saydam ve objektif bir tutarl�l���n rotas�n� ye�lemi�lerinkinden �ok daha b�y�kse; kim neden ahlakl� olsun ki?


18 Kas 2004

16 Kas 2004