31 Mar 2005

"Bilgisayar", "D�piyes" ve kad�n bili�im g�nleri...

ABD'de yap�lan bir ara�t�rmaya g�re kad�nlar bilgisayarlar�n�n d�piyes kadar i�levsel olmas�n� istiyormu�. Genelde yeni teknolojilerin ilk benimseyicileri olarak g�r�lmeyen kad�nlar, anket sonu�lar�na g�re kablosuz �nternet eri�iminde de �nc� konumdalar. Ankete kat�lan erkeklerin %29'u kablosuz �nternet eri�im teknolojisinin bir diz�st� bilgisayarda bulunmas� gereken en �nemli �zelliklerden biri oldu�unu kaydetmi�. Bu oran kad�nlarda ise %39.

Milliyet dolamba�s�z vermi� i�te "kad�nlar ve bilgisayar" konusundaki baz� e�ilimleri:
K�yafete uygun lap-top modas�...


Elmasl�, laleli lap-top:

12 Mar 2005

Bug�nk� "tema�a"!:

11 Mar 2005

04 Mar 2005


Bkz: http://alimrachel.blogspot.com

Gen� arkada��m�z Alim'den hepimizi d���nmeye davet eden, hem g�ld�ren, hem a�latan, hem ��reten bir kitap...


02 Mar 2005

Bugday'dan:
YA MONSANTO YA ACLIK!