16 May 2005

PROTESTO EDIN!
Side-Sorgun'daki orman� kurtarin!

"Beyaz adam annesi olan topra�a ve karde�i olan g�ky�z�ne, al�p sat�lacak, i�lenecek, ya�malanacak bir �ey g�z�yle bakar. Onun bu ihtiras�d�r ki, topraklar� ��lle�tirecek ve her�eyi yiyip bitirecektir. Beyaz adam�n kurdu�u kentleri de anlayamay�z biz. Bu kentlerde huzur ve bar�� yoktur. Beyaz adam�n kurdu�u kentlerde, bir �i�e�in ta� yapraklar�n�n a�arken ��kard��� tatl� sesler, bir kelebe�in kanat ��rp��lar� duyulamaz.""Son �rmak kurudu�unda, son a�a� yok oldu�unda, son bal�k �ld���nde; beyaz adam paran�n yenmeyen bir �ey oldu�unu anlayacak!.." K�z�lderili �ef Seatle'a
www.dokunma.com