31 A�u 2005

Prof. U. GERAY'DAN:

Kelkit Platformu Havza Projesi
"K��E YAZARININ H�KMET�"

Ahmet �NSEL k��ecilik meselesine de�inmi� Radikal'de... �lgin�.

"San�r�m sorunun ��z�m�, gazete k��esi olgusunu yeniden tan�mlamaktan ge�iyor. Ba�ta gazete yay�n y�netmenleri olmak �zere, neden baz� insanlar kendi g�r��lerini her g�n serdetmek zorundad�r sorusunu sormakla i�e ba�layabiliriz. Bu pratikte sakl� olan ben merkezcili�i ve narsisizmi de unutmadan. Hamileli�i ve lohusal���n� haftalarca k��esinde dizi yapman�n narsisizminden daha az de�il �o�u k��e dolgucusunun narsisizmi. Ayr�ca bu vesileyle, k��ecilik prati�inin yaratt��� toplumsal beklentileri, yaratt��� fikir k��e d�nmecili�i al��kanl�klar�n� da sorgulamam�za kap� a��lacakt�r..."

(Salt "narsisizm" de�il, bu "�zel ya�am� dizi k��e yaz�s�na d�n��t�rme" konusu bir t�r yaz�l� bas�nda "reality-show" i�ini de d���nd�r�yor asl�nda. T�pk� �zel ya�amlara "k��elerden kar��ma" gibi. Sanki televizyonla kitleselle�mi� ne varsa b�ylece yaz�l� bas�na da ta��n�yor... Bu da "rastgele" olmuyordur... A.T. )

"...Gazete gibi gazete olmak iddias�yla ��kan gazetelerin, �e�itli nedenlerle Hatipler K��esi olmaktan �teye gidemediklerini, di�erleriyle aras�ndaki en �nemli fark�n k��ecilerinin ismiyle s�n�rl� kald���n� dikkate alarak, b�y�k �l��de etkili de olsa, bu gazete olamayan gazete prati�inin sadece bas�n patronlar�n�n k�t� niyeti veya basiretsizli�inin de�il, bir toplumsal zihniyet tarz�n�n da sonucu oldu�unu teslim etmeliyiz. Bir �st�n toplumsal mertebe haline gelmi� olan bu k��e dolgular�, h�zl� yemek k�lt�r�n�n fikir d�nyas�ndaki denkleri ve kasaba dedikodu k�lt�r�n�n b�y�k kente ta��nm�� halleri de�il midir?"

Insel'in yaz�s�n�n t�m� burada.11 A�u 2005

Radikal-online / Kitap / DIL MESELELERI
Bu insan� (yani Necmiye'yi) niye �ok seviyorum?07 A�u 2005

ORTAYLI'dan TARIHI YARIMADA HAKKINDA
:MILLIYET- PAZAR