31 Oca 2006

WTO | News - speech - DG Pascal Lamy - ?Humanising Globalization?

Radikal-/ Sanal Alem / Bill Gates

Radikal-/ Sanal Alem / Bill Gates 'in Turk Gencligine Hitabi!

22 Oca 2006

KELK�T HAVZA BIRLIGI - �STANBUL TOPLANTISI

Varolmak m� varl�kl� olmak m�?

D�n proje �stanbul bas�n�na anlat�ld�...
Ayr�nt�lar burada: http://www.cekulvakfi.org.tr/icerik/haberDetay.asp?ID=321
�...Biliyorum; g�n�m�z�n yayg�n k�lt�r�n temsilcileri, bizlerin bu �abalar�n� �m�stehzi bir edayla� kar��l�yorlar. Ama gene biliyorum ki, gelece�in kal�c� de�erlerini, ya�ama sevincini yine de�i�ik illerden kopup gelen bu insanlar sa�lamaktad�r. ��nk� burada her kesim var. ��nk� burada bilim �evrelerinden insanlar var. ��nk� burada unuttu�umuz dayan��ma g�c�ne inananlar var. Hi� ku�kusuz bu, baz�lar� i�in unutulmu� bir d��t�r. Bizlerin �d��� ve g�c� ger�eklere dayanmaktad�r.
Dilerim, �lkemizde herkesin d��� bu kadar ger�ek olsun�
Dilerim, kendinize g�venen yeni bir ya�am bi�imi, gelece�i sa�lam temellere dayal� k�ls�n�
Dilerim, bu �stanbul Bulu�mas�, Anadolu�ya ger�ek desteklerle donanarak yans�ma olana�� bulsun�
Dilerim, bilin�li heyecan�n�z� ve azminizi hi�bir engel durdurmas�n�
�Para her zaman zenginlik de�ildir�. �retilen nitelikli ya�am, hem uygarl�k, hem zenginlik, hem de kal�c�l�k demektir.
�aban�z daim olsun.�

diyen Metin Hoca�n�n konu�mas� da �urada: http://www.cekulvakfi.org.tr/icerik/haberDetay.asp?ID=320
Rahmetli Tuncer �ney de an�ld� toplant� ba�larken...

Neden mi �havza�?
�undan dolay�: http://www.cekulvakfi.org.tr/icerik/haftaninYazisi.asp?ID=48

21 Oca 2006

:: EV50 - The Europeans Of The Year ::

AVRUPANIN SESI!
Avrupa'yi degistirenler:
:: EV50 - The Europeans Of The Year ::
(Sponsorlara dikkat elbette!)

Online Etymology Dictionary

13 Oca 2006

"TURKLAND"...

Yalc�n �zbul oneriyor: "Turkland"
Ayrintilar burada: http://www.oursworld.net/ingilizce-ders/yeni-dizi/019-turkland-02.htm