26 �ub 2006

Akademisyenlerden yerel bas�na

Akademisyenlerden yerel bas�na �cretsiz yorum ajans�
Yerel bas�n�n yazar s�k�nt�s� �ekti�ini d���nen akademisyenler internet ortam�nda ajans kurdu. Ajans �yerelnet.gazi.edu.tr� adl� site b�nyesinde hizmet veriyor.
Yerelnet�in kurucusu Gazi �niversitesi �leti�im Fak�ltesi Dekan� Korkmaz Alemdar, �niversite camias� olarak �e�itli konulardaki g�r��lerini toplumla payla�ma konusunda s�k�nt� ya�ad�klar� i�in b�yle bir proje geli�tirdiklerini s�yl�yor. Yerel gazetelerin de yazar s�k�nt�s� �ekti�ini anlatan Alemdar, �Sistemle birlikte hem akademisyenler kendilerini anlatabilecek hem de yerel bas�n yazar s�k�nt�s� �ekmeyecek.� diyor. �ktisat, sa�l�k, e�itim, hukuk, ileti�im, k�lt�r, spor gibi b�t�n alanlarda �ok say�da uzman akademisyen oldu�unu vurgulayan, bas�n kurulu�lar�n�n yaz� sipari� edebilece�ini dile getiren Alemdar, k��e yaz�s� format�nda s�k�nt� ya�ayan akademisyenlerin bu sorunu a�acaklar�n� belirtiyor.
Kaynak: ZAMAN

"Milli hassasiyet terc�manlar�"

Radikal'de Hasankeyf

Yine Hasankeyf:
Radikal- �brahim G�nel

19 �ub 2006

Havaianas

Havaianas
Ya da "Brezilya'dan al�nacak bir ders"!

04 �ub 2006

HASANKEYF v DISNEYLAND


Hasankeyf'e Disneyland projesi:

Bug�nk� Referans Gazetesinde ana haber:
"100 as�rl�k Hasankeyf Disneyland'a g�m�l�yor!"

Bu fotograf da haberde bahsi ge�en rapordan...