31 A�u 2006

"ENFEKTE" B�R �LET���M �RNE��: "ENFEKS�YON KAPMAK"

Televizyonda "�z�c�" sabah haberleri... "Anjiyo" s�ras�nda "enfeksiyon kapt���ndan" dolay� �len hastalar�n haberi yay�nda. Yaz�l� bas�nda da ayn� deyim: "...anjiyo olurken enfeksiyon kapt�klar� belirtilen"... Daha "ciddi" bir tanesinde: "...Hastanesi'ne sevk edilen hastalar�n anjiyoda enfeksiyon kapt�klar� belirlendi"... Oysa ayn� haber metninde olay konu ile ilgili doktorun a�z�ndan nakledilirken doktor "hastanede bir enfeksiyon oldu�u iddias�" deyimini kullanm��. Nas�lsa bu bozulmadan verilmi�.
"Ajans haberi" diye kimse bakm�yor herhalde i�eri�e... Heyhat!

30 A�u 2006

B�R 30 A�USTOS SABAHI SOHBET�: HAR�TA OKUR-YAZARLI�I

Bu sabah MAT ile �stanbul ve haritalar �zerine konu�urken laf "harita okur-yazarl���"na geliverdi. "Bilgi-okuryazarl���" d�neminde harita okur-yazarl���n� iyi bilenlerin �ocuklar�n�n �imdi "Google-Earth"leri m�rtleri yapt���na de�indik. Sordum:

-�yi de bizim gibi binlerce y�ll�k k�lt�r�n miras��lar�, "250 y�ll�k k�lt�rl�ler"in anlad��� bu basit dile niye ilgi g�stermemi�ler acaba?

MAT'�n yan�t�:

-Biz k�ble ve ke�i�lemeye tak�l�p kald�k da ondan herhalde!

07 A�u 2006

WIKIMANIA 2006

05 A�u 2006

BAGIRA BAGIRA BARAJ...

Hasankeyf'in �a�r�s�:
Hasankeyf - Il�su Baraj�

Hasankeyf'e k a z m a...