31 Eki 2006

Mehmet Sucu'dan "d" ku�a��


"Bu ku�ak ba�ka ku�ak"

Mehmet Sucu'nun bug�nk� Cumhuriyet'te yazd��� enfes yaz�y� okumak i�in buraya t�klay�n�z...

(�zin verdi�i i�in Say�n Sucu'ya te�ekk�rler.)

Resmin kayna��: TonTon George i�in K���k Hikayeler: Dinosor

13 Eki 2006

Online NewsHour: Conversation | Turkish Novelist Wins Nobel Prize | October 12, 2006 | PBS

�LK NOBEL ve YANKILARI

02 Eki 2006

�OK �NEML� B�R KANUN HAKKINDA...

-AB Uyum yasalar� �er�evesinde- �u anda "Tohumculuk Kanunu" g�r���lmekte...
Bug�nk� Cumhuriyet'te Miniba�'�n yaz�s�...
"Tohumculuk Kanunu" hakk�nda A�a�lar Net'de g�r��ler...
"Uslu olun, do�ru durun" derdi b�y�klerimiz...
Ne kadar zormu�, "us"lu olup "do�ru" durmak...