27 Tem 2007

GOOGLE RAK�PLER�NDEN B�R�: UJ�KO

Etiketler: ,

10 Tem 2007

ACAY�P HAVALAR

A��k Radyo Kitaplar�n�n ilki, Kate Evans��n yazd���, �zlem Dalk�ran��n T�rk�e�ye �evirdi�i, "Acayip Havalar, �klim De�i�ikli�i Hakk�nda Bilmek �stemedi�iniz Ama Muhtemelen ��renmek Zorunda Oldu�unuz Her �ey"

Etiketler: ,

09 Tem 2007

erken UYARI

...�nceden g�rmek �nceden belirleyebilmek, ancak aktif olan, kendisine ama�lar koyan, onlar� ger�ekle�tirebilen bir varl�k i�in s�z konusu olabilir. B�yle bir varl�k kendi yap�p-etmelerini de�er duygusuna g�re y�neten, olup-bitenden yana veya ona kar�� hareket edebilen biricik varl�k olarak tan�d���m�z, insand�r ve yaln�z insand�r. insan�n yetenekleri ve ba�ar�lar� onun somut b�t�nl��� i�inde birbirini tamamlarlar. Nas�l aktif olma, tav�r tak�nma, de�erleri duyma gibi yetenekler, �nceden g�rme, �nceden belirleme olmadan i�levlerini ve anlamlar�n� ger�ekle�tiremezlerse, �nceden g�rme ve �nceden belirleme de birbirine ve yukar�daki yeteneklere dayanmadan kendileri ve insan i�in anlamlar�n� yitirirlerdi...
Kaynak:
erken UYARI
"�nceden g�rme ile �nceden belirlemenin Antropoloji bak�m�ndan betimlenmesi", Takiyettin Meng��o�lu, �nsan Felsefesi