29 A�u 2007

NASIL B�R ANAYASA?

28 A�u 2007

KOLAY UNUTULMAYACAK B�R CUMHURBA�KANIYDI...

(Bas�ndan)

Cumhurba�kan� Ahmet Necdet Sezer, Cumhurba�kanl��� g�revini b�rakmaya saatler kala An�tkabir'i ziyaret etti.
Cumhurba�kan� Sezer, saat 09.30'da Cumhurba�kanl��� Genel Sekreteri Kemal Nehrozo�lu, Ankara Valisi Kemal �nal ve �ankaya K��k� �al��anlar�yla birlikte Aslanl� Yol'un ba��ndan y�r�yerek An�tkabir'e geldi.
Atat�rk'�n kabrine �elenk b�rakan Sezer, sayg� duru�unda bulundu. Daha sonra �stiklal Mar�� seslendirildi.
�SON KEZ HUZURUNUZDAYIM�
Cumhurba�kan� Sezer, Misak-� Milli Kulesi'ne ge�erek, An�tkabir �zel Defteri'ni de imzalad�. Sezer, deftere �unlar� yazd�:
�Y�ce Atat�rk, Cumhurba�kan� olarak son kez huzurunuzday�m. G�revimi; ilke ve devrimlerinize, yeminime, anayasal kurallara, T�rkiye Cumhuriyeti'nin temel de�erlerine ba�l�l�ktan ayr�lmadan tamamlaman�n mutlulu�unu ya��yorum.
T�rk Ulusu'na sizin makam�n�zda Cumhurba�kan� s�fat�yla hizmet etmi� olman�n onurunu, ya�am�m boyunca ta��yaca��m.
Hizmet makamlar� ve ki�iler gelip ge�icidir. Sonsuza kadar kal�c� olan ilke ve devrimlerinizin kurulu� felsefesini olu�turdu�u, laik, demokratik, �a�da� ve ayd�nl�k T�rkiye Cumhuriyeti'dir.
Hedefini; '�a�da� uygarl�k d�zeyine ula�mak ve onu a�mak' bi�iminde ortaya koyan T�rkiye Cumhuriyeti, ba�latt���n�z ayd�nlanma sava��n� kararl�l�kla s�rd�recektir.
T�rk Ulusu, bug�nk� kazan�mlar�n� size ve kurdu�unuz Cumhuriyet'e bor�lu oldu�unun bilinciyle eserlerinize sahip ��kacak, ilke ve devrimlerinizden, �a�da� de�erlerden �d�n vermeden g�sterdi�iniz hedeflere el birli�i ile ula�acakt�r.
Ba�l�l���m� en i�ten duygularla bir kez daha yineliyor, y�ksek an�n�z �n�nde sayg�yla, �zlemle ve minnetle e�iliyorum.�
Cumhurba�kan� Sezer, metni yazd�ktan sonra sesli olarak okudu.

Etiketler: ,

25 A�u 2007

PEMBE DOMATESLER

"PDA" ya da "Pembe Domates A��", son zamanlarda sap�tan iklim ko�ullar�na kar�� ne edece�ini �a��rm�� durumda... ��in k�t�s� biz de bu i�in birinci elden uzman� de�iliz... Pembeler, �i�ek a��p �i�ek d�k�yor... Onlar� do�al y�ntemlerle yeti�tirmeye s�z vermi� insanlar ��z�m ar�yor... Ne etsek?

Etiketler: ,

17 A�u 2007

406 SAYILI KANUN

07 A�u 2007

The Future of Reputation

03 A�u 2007

KUZGUNCUK ���N DE OLSA!