31 Eki 2007

A�k�n, ya�l�l���n ve sava��n ne oldu�u; sadece onu ya�arken anla��l�r / Yazarlar / Milliyet Gazete

18 Eki 2007

"TE�K�LAT-I ESAS�YE KANUNU"na bir YAKLA�IM B���M� ve B��EM�

Sayg�de�er arkada�lar, d�nya �ap�nda �nemli ve ola�an�st� olaylar kar��s�nda, sayg�de�er milletimizin ger�ek uyan�kl���na ve �uurlulu�una de�erli bir belge olan Te�kilat-� Esasiye Kanunu'nun baz� maddelerini a��kl��a kavu�turmak i�in kurulmu� olan �zel komisyon taraf�ndan y�ksek heyetinize teklif edilen kanun tasar�s�n�n kabul� dolay�s�yla, T�rkiye Devleti'nin zaten b�t�n d�nyaca bilinen, bilinmesi gereken mahiyeti, milletleraras� ad�yla adland�r�ld�. Bunun tabii bir gere�i olmak �zere bug�ne kadar do�rudan do�ruya Meclis Ba�kanl���'nda bulundurdu�unuz arkada��n�za, yapt�rd���n�z bu g�revi, Cumhurba�kan� unvan�yla yine ayn� arkada��n�z, bu aciz arkada��n�za tevcih ediyorsunuz. Bu m�nasebetle, �imdiye kadar hakk�mda g�sterdi�iniz sevgi, samimiyet ve g�veni bir defa daha g�stermekle, y�ksek de�erbilirli�inizi ispat etmi� oluyorsunuz. Bundan dolay� y�ce heyetinize g�nl�m�n b�t�n samimiyeti ile te�ekk�rlerimi arz ederim."
"Efendiler, as�rlardan beri Do�uda haks�zl��a ve zulme u�ram�� olan milletimiz, T�rk milleti, ger�ekte soydan sahip bulundu�u y�ksek kabiliyetlerden yoksun zannediliyordu."
"Son y�llarda milletimizin fiili olarak g�sterdi�i kabiliyet, istidat ve kavray�� kendi hakk�nda k�t� d���nenlerin ne kadar gafil ve ne kadar ger�e�i g�rmekten uzak, g�r�n��e aldanan insanlar oldu�unu pek g�zel ispat etti. Milletimiz kendisinde var olan vas�flar� ve de�eri, h�k�metin yeni ad�yla, medeniyet d�nyas�na �ok daha kolayl�kla g�sterebilecektir. T�rkiye Cumhuriyeti, d�nya devletleri aras�nda tuttu�u yere lay�k oldu�unu eserleriyle ispat edecektir."

"Arkada�lar, bu y�ksek rejimi yaratan T�rk milletinin son d�rt y�l i�inde kazand��� zafer, bundan sonra da birka� misli olmak �zere kendini g�sterecektir. Bendeniz, kazand���m bu g�ven ve itimada lay�k olmak i�in, pek �nemli g�rd���m bir noktadaki ihtiyac� arz etmek mecburiyetindeyim. O ihtiya�, y�ce heyetinizin �ahs�ma kar�� g�sterdi�i sevgi, g�ven ve deste�in devam�d�r. Ancak bu sayede ve Tanr�'n�n yard�m�yla, bana verdi�iniz ve verece�iniz g�revleri en iyi �ekilde yapabilece�imi �mit ediyorum."

"Daima say�n arkada�lar�m�n ellerine �ok samimi ve s�k� bir �ekilde yap��arak, kendimi onlar�n �ah�slar�ndan bir an bile uzak g�rmeyerek �al��aca��m. Daima milletin sevgi ve g�venine dayanarak hep birlikte ileri gidece�iz. T�rkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacakt�r."

Mustafa Kemal Atat�rk
�lk Meclis Konu�mas�
Kaynak: http://www.ataturk.net/ata/cumhurk.html

Etiketler: ,

08 Eki 2007

TARHAN ERDEM: ANAYASANIN �K� TEMEL �LKES�

07 Eki 2007

"YABANCI" AYRIMINI �OK SEVMESEK DE BU KADARINA NE GEREK VAR?

04 Eki 2007

Design Can Change :: change/power/intro