09 Nis 2008

HATTU�A'DAN...�orum, Yaz�l�kaya- 12 Sava���...


Tarihi Kentler Birli�i, �orum Semineri vesilesiyle tekrar ziyaret edildiler...


-Y�llar �nce gelip, onlar�n "kal�b�n� alan" ve kulland��� malzemenin ta�lara zarar verdi�inin sonradan anla��lmas� �zere alana sokulmas� yasaklanan bir Avrupal� "profes�r"�n, "jandarma e�li�inde" de olsa tekrar buralarda dola�abildi�ini ��rendik...-

Bu arada �orum harika bir m�zeye kavu�mu�. Yan�s�ra bir �ok l�ks otele de...


Bir ba�ka Hattu�a'l�: Metin Hoca

Prof. Dr. Metin S�zen, kendi do�du�u topraklarda �ocuklar kadar ne�eli ve mutlu idi...
Ayr�laca��m�za yak�n, akrabalar�n�n getirdi�i "�ecere" herkesin ilgi oda�� oldu:

Etiketler: , , ,