25 Haz 2008

Kene konusunda ...

KENE ISIRMASI � KIRIM KONGO KANAMALI ATE�� HASTALI�I ve KU�LAR

Haziran 2008

�lkemizde �� y�ldan beri �zellikle �� Anadolu�nun kuzey b�lgesi k�rsal�nda g�r�len ve kene �s�rmas� sonunda �l�mlere yol a�an bu hastal�ktan korunman�n en etkili y�ntemi hastal�k nedenini ortadan kald�rmakt�r. M�cadelenin, k�rsal kesimde �evreyi ila�lamaktan ge�ti�ini ileri s�ren ve ama�lar� sadece �evreyi kirleterek para kazanmak olan ve d���ncelerinin bilin�li mi yoksa bilin�sizcesine mi oldu�u kestirilemeyen ki�ilerin eline b�rak�lmas� kadar acizane bir ��z�m olamaz. Bu konuda �stanbul Veteriner Hekimler Odas� da bir bildiri yay�nlam��t�r.

�evrenin ila�lanmas� s�ras�nda faydal� faydas�z, zararl� zarars�z ve hen�z i�levini tan�mad���m�z nice canl�n�n yok edildi�ini biliyoruz. Yokedilmeye �al���lanlar�n ise y�llard�r yap�lan ila�lamalardan istedi�imiz �l��de etkilenmedi�ini de g�r�yoruz. S�rd�r�len m�cadelelerin bir k�s�r d�ng� bi�iminde ya�and��� bu ortamda nice canl�n�n getirece�i fayday� bilmeden yok etmek cinayettir. �evreyi ila�lama cinayetlerine bir son vermeden insanlar�n sa�l�kl� ya�amas� m�mk�n de�ildir.

Do�an�n kendi i�inde milyonlarca y�lda ortaya koydu�u bir ekoloji ger�e�i varken ve bu ger�e�i bilim yoluyla biraz akl� �al��an hemen herkesin ��renebildi�ini bilmemize ra�men h�l� g�z�m�z�n �n�nde olan bu ekolojik m�cadeleyi d���nmemi� olmam�z hayret verici bir durum. S�z konusu hastal���n �lkemizde g�r�lmeye ba�lad��� �� y�l �ncesinde korumac�lar�n dile getirdi�i �ku� avc�l��� yasa�� keneyle yap�lacak en etkili m�cadele bi�imidir. �ki hafta �nce bas�nda �zel olarak yeti�tirilen s�l�nlerin do�aya sal�nd��� ve bu ku�lar�n besin �e�itlerinin aras�nda kenenin de bulundu�u belirtilmi�ti. B�ld�rc�n, s�l�n, keklik, ba��rtlak, g�vercin, �veyik gibi orta b�y�kl�kteki ku�larla, kuyrukkakan t�rleri, �r�mcekku�u t�rleri, ta�ku�u t�rleri, k�z�lkuyruk t�rleriyle ismini saymad���m nice ku� t�r� kene ve benzeri b�cek, sinek, �r�mcekler ve bunlar�n yumurtalar�, larvalar�yla beslenirler. A.�. Fen Fak. ��retim �yesi Prof. Dr. Barbaros �etin de ayn� bilgiyi desteklemektedir. (Bak: 6.6.08 H�rriyet Gazetesi) Da�� ta�� ila�layarak bu ku� t�rlerini de kelaynaklar gibi yok edersek, daha �ok kene �s�r��� kurban�n� topra�a verirken milyonlarca lirayla da kendimizi zehirleriz.

Yukar�da say�lan ku� t�rlerinin her t�rl� avc�l���n�n derhal ve kesin bi�imde yasaklanmas� en ucuz ve sa�l�kl� �nlemdir. Bu �nlemle birlikte �nce hastal���n en yo�un oldu�u b�lgeden ba�layarak vatanda�lar� korunma konusunda tek tek ayd�nlatmak gerekmektedir ki kan�m�zca kamu h�l� kene �s�rd���nda ne yapaca�� konusunda bir bilgi karma�as� i�indedir.

Ku� avc�l���n�n sona erdirilmesi karar�n� alacak bir �evre ve Orman Bakanl��� bu karar�yla �lke tarihine ge�ecek bir etkinli�e imza atm�� olacakt�r. Ayr�ca s�z konusu hastal���n sadece �lkemizde de�il kom�u �lkelerde ve k�talarda ya�ayanlara bula�mas�n� da k�smen engelleyerek t�m insanl��a hizmet etmenin �erefine ula�acakt�r.

Asaf Ertan

Do�a G�zc�leri Derne�i kurucu �yesi

Etiketler: