28 Eyl 2008

G�NCEL�N 11 YIL �NCES�NDEN...

"Oysa �lkenin k���msenemeyecek b�l�m� i�in modern ve Bat�l� hayat tarz�, art�k ihtirasla savunulacak bir insani �izgiyi ifade etmektedir...
...��te Refah bunu anlamad��� i�in, y�zde 21 oyla, bu hayati tehdit olarak alg�lanabilecek ad�mlar� atmaya c�ret etmi�tir.
75 y�ll�k o sosyal kontrat� bozma giri�iminde bulunmu�tur.
O y�zden, kendisi siyasal �slam'�n radikal mevzilerine d�nerken, kendilerini savunabilecek bir�ok ayd�n� da eski jakoben �izgiye itmi�tir.
Bunun ad� kopmad�r ve T�rkiye' nin bug�nk� durumu budur."

Bu al�nt� Ertu�rul �zk�k'ten. 11 Ekim 1997'de yazm��...

Etiketler: , , ,

03 Eyl 2008

A� HAYATIMIZDA �Y� B�R �EY OLDU!

Tekelin bu kadar� da fazla belki ama, adamlar "u�an bir taray�c�" yap�p sundular i�te:
http://www.google.com/chrome
D�n gece yar�s�ndan bu yana kullanmaktay�z...
En sevimli yan� ise bir ��kme ya�and���nda neyin ��kt���n� haber vermesi!
-�zellikle geleneksel medya sitelerindeki!- "�ok-dalgal� flash" i�eriklere Firefox ya da IE ile bak�l�rken t�kland���nda rastlanan ekran ��kme mesaj�n�n ard�ndan ��kan mesajlar burada da ��k�yor, ama hi� de�ilse ard�ndan "�u ��kt�" diyor ve t�m ekranlar� kapay�p tekrar ba�lamak zorunda kalm�yorsunuz bu "Kromlu Google"da...

+++Dahas�; GOOGLE ya da hangi arama motoruna al��k�nsan�z, bunu adres �ubu�unuzla birle�tirebiliyorsunuz. B�ylece "s�k kullan�lan yer imleri" filan gibi nedenlerle taray�c�n�z�n alan�n� doldurmak zorunda kalm�yorsunuz. Ferah ve geni� bir ekran... �
Bir de web tabanl� olmayan posta yaz�l�m� versiyonu ��kar�rlarsa i�te o zaman bize de �apka ��karmaktan ba�ka ne kalacak?

Etiketler: ,