26 Oca 2009

26 Ocak 2009 Halkal� G�ne� Tutulmas�

DO�A B�LG�S� ESK�R M�?

"...Vergilius, �ift�ilik Sanat�'nda ayr�ca, do�al olaylarla ilgili g�r��lerini belirtirken, zengin bir Roma folkloru bilgisi de aktarm�� olur. Bilgileri eskimi� olsa da, �.�. 30 y�l�nda yaz�lm�� bu kitap, do�a tutkunlar�n� heyecanland�rmay� bug�n bile ba�arabilmektedir."

Vergilius; "�ift�ilik Sanat�"n�n �evirmeni b�yle diyor... Heyecanlananlardan biri de biziz anla��lan. Ama as�l �imdi daha �ok heyecanland�m ben... O da "do�a bilgisinin eskimesi" olgusu... Bilgi eskir de do�a bilgisi eskir mi? Eskiyen do�a hakk�nda bildiklerimiz mi?

"...��phecilik antik�a�da bitmiyor. G�n�m�ze gelinceye kadar onun
�e�itli bi�imlerine rastlayaca��z. �zellikle Descartes, Hume, Kant,
Comte gibi �nl� d���n�rlerin ��phecilikleri bizi �a�k�na �evirecek.
Hele r�nesans ��phecili�ini ibretle izleyece�iz. B�t�n bu
��pheciliklerde ortak olan iki b�y�k yan�lg� (hata)'d�r: �lk
yan�lg�lar� nesnel ger�ekli�e yanl�� bir anlam vermeleri ve onu son
(de�i�mez, ba�kaca hi�bir bilgiyi gerektirmez) bilgi saymalar�d�r.
Oysa b�yle bir bilgi yoktur. Bilgi s�reci de, kendisinden yans�d���
evrensel ya�am gibi, sonsuzdur ve s�rekli olarak geli�mektedir.
Sonsuza kadar da geli�meye devam edecektir. Bilgiye son �ekmek,
sonsuza son �ekmek demektir ki olanaks�zd�r. Evrensel geli�me nas�l
sonsuzsa, onun bilgisi de elbette sonsuz olacakt�r. Belli bir yere bir
zamanlar yirmi saatte giden tren teknik geli�me sonucu bug�n d�rt
saatte gitmektedir. Bir zamanlar trenin o belli yere yirmi saatte
gitti�i nas�l kesin (salt�k) ve do�ru bir bilgiyse bug�n d�rt saatte
gitti�i de �ylece kesin ve do�ru bir bilgidir. Her ikisinden de
��phelenilemez. Yar�n bu s�re belki de �ok daha k�sa bir zamana
inecektir. Bilgi bu anlamda g�relidir ama, tarihsel olarak (e�deyi�le,
bilgi s�recinin belli a�amalar�na tekab�l eden belli tarihlerde) kesin
ve salt�kt�r. Her g�reli bilgi salt�kl���n� da birlikte ta��r..."

"D���NCE TAR�H�"- Orhan Han�erlio�lu, Alt�nc� Bas�m: Eyl�l 1995, Remzi Kitapevi.

Etiketler: , ,

21 Oca 2009

Inauguration // Current

14 Oca 2009

SANATCI GOZUYLE BILGISAYAR ZARARLILARI

06 Oca 2009

SAVA� ve WEB G�NL�KLER�