24 Mar 2009

SORUNSUZ TA�INMAK ���N: "BEKTA� NAKL�YAT"

"G��ebe bir toplum muyuz de�il miyiz?" tart��mas� akademik �evrelerde s�redursun, "ev ta��ma" konusunda en yerle�ik ailelerin bile zaman zaman "ta��nd���" bir ger�ek...
�u s�ralar ise ta��nan ta��nana...
Biz de ge�en y�l ve bu y�l hem kendimiz, hem de bir yak�n�m�z "ta��nd�k", ayn� "yak�n" bir y�l i�inde yeniden ta��nmak durumunda kald�.

Ta��nmadan �nce hangi ta��ma �irketinin kullan�lmas� gerekti�i konusunda sa�lam bilgiye ula�mak �ok zor. Internet'teki kaynaklar yetersiz ve yan�lt�c�. O y�zden "fiilen" ta��nanlar�n deneyimlerine ba�vurduk. Son derece "g�� be�enen", son derece "titiz" ve yak�n zamanda "ta��nm��" iki dostumuz "Bekta� Nakliyat" dedi.
Ger�ekten de dedikleri do�ru ��kt�. �� keresinde de Bekta� Nakliyat ekibinden yararland�k, "tereya�dan k�l �eker gibi" ta��d�lar her�eyi...
Bunlar� buraya yazmam�n nedeni, bu konuda �nternet'te "kullan�c� g�r���" arayanlar, ola ki buraya da u�rarlar, i�lerine yaras�n diye...
Ortal�kta ayn� isimde onlarca firma var, Bekta� ekibinin de taklitleri �ok.
"Ger�ek Bekta� ekibi"nin web sitesi: http://www.bektasnakliyat.com.tr/
Konu�up anla�mak i�in: �smail Bekta�'� aray�n, telefonu: 0532 2171391
Antika e�yalar�n�z varsa ekipte Hamdi'nin de bulunmas�n� isteyin. Onlar� dikkatle s�k�p takmakta �ok usta, kibar, dikkatli bir gen�.
Keza Polat Bekta�, �ok zeki, becerikli, dikkatli bir ekip ba��...
Bu ekibin ortak �zelli�i, i�lerini gere�i gibi yaparken, son derece kibar ve g�lery�zle �al��mas�.
Sanki y�k ta��m�yorlar, evcilik oynuyorlar. Suratlar�n� hi� buru�turmuyorlar. Evde sigara migara i�miyorlar. Kulland�klar� malzemeler kaliteli ve fazlas�yla koruyucu. E�yay� yeni yerlerine koyarken ev sahibine fazla i� b�rakmamaya �zen g�steriyorlar. �al���rken son derece sessiz bir i�b�l�m� i�indeler. Birbirlerine efendice yard�m ediyorlar.

Daha ne diyeyim, tekrar te�ekk�rler Bekta�...

Son bir ipucu: Kitaplar i�in Bauhaus'da �zel kitap ta��ma kolileri, porselenler i�in ara b�lmeli porselen tabak kolileri �ok i�e yar�yor. IKEA'da bardak-�anak sat�lan b�l�mde, bardak alanlara verilen k���k ta��ma kartonlar� ile e�ya d�zenleme b�l�m�ndeki �effaf fermuarl� �antalar hakeza. Kitaplar ve heykel, biblo, v.b. nazik e�yay� �nceden kendiniz paketleme yap�p gidilen yerde nereye/hangi odaya b�rak�laca��n� kutular�n �st�ne yazarsan�z, vakit kazand�r�c� oluyor.

Etiketler: , ,

16 Mar 2009

e-Istanbul - If you are everywhere, you are nowhere; If you are somewhere, you are everywhere..."Rumi"

03 Mar 2009

ECO-TRENDS IN CRISIS!